De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend onafhankelijk medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert de werkgever over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Verplicht samenwerken bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

 • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
 • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken.

De bedrijfsarts heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken:

 • De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever.
 • De bedrijfsarts ondersteunt bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie).
 • De bedrijfsarts heeft vrij toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen en inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting op het werk.
 • De bedrijfsarts beantwoordt vragen van werknemers over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Ook als de werknemer geen gezondheidsklachten heeft maar wel vragen, kan hij langsgaan op het (open) spreekuur voor advies over gezondheid en werk.
 • De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen mogen overleg voeren met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of betrokken medewerkers. Dit geeft hen meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij het bedrijfsbeleid voor veilig en gezond werken.
 • Wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, dan kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.
 • Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten signaleren en melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In het basiscontract is opgenomen dat de bedrijfsarts hier tijd aan moet kunnen besteden.
 • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst.

Privacy en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundige(n).

Privacy van de werknemer

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

Rol van de bedrijfsarts bij ziekte en re-integratie

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is.

Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Belangrijke rol bij re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Het weer aan het werk gaan na een periode van verzuim noemen we re-integratie. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie. In de wet is een aantal verplichtingen vastgelegd met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen de verzuimperiode korter maakt (Wet Verbetering Poortwachter). In deze wet wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en werknemer.

Regels rondom aanstellingskeuringen

Soms moeten werkenden voor een nieuwe baan aan bijzondere medische eisen voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de conditie van een persoon of de psychische gesteldheid. De bedrijfsarts doet dan een aanstellingskeuring en gebruikt daarbij de leidraad Aanstellingskeuring (zie Leidraad aanstellingskeuringen op de website van het Verwey Jonker Instituut). Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen. Pas nadat de keuze is gemaakt voor een kandidaat, mag deze worden uitgenodigd voor een aanstellingskeuring. Al bij de werving voor de openstaande functie moet worden gemeld dat een keuring onderdeel uitmaakt van de procedure. Het besluit aanstellingskeuringen stelt ook eisen aan deze keuringen.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts