WVM Bedrijfsartsen

Privacyregelement

WVM

Privacyreglement WVM bedrijfsartsen

Privacyreglement 4.0

Handelsnaam

 

WVM Bedrijfsartsen

Mercator 1
6135 KW Sittard

 

Rechtsgeldig bevoegde functionaris Dhr. R. Rutten (directeur/ bedrijfsarts)

Functionarisgegevensbescherming (FG)

 

Odin Westen

o.westen@wvmconsult.com

045-7600010

Identiteit Gecertificeerde arbodienst

 

Artikel 1                Begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden ter­men in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan toekent. WVM Bedrijfsartsen heeft een FG aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en staat geregistreerd onder het nummer FG002322.

Persoonsgegevens

 

: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gezondheidsgegevens

 

: Bijzondere persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen.

Verwerking van persoonsgegevens

 

: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Verstrekken van persoonsgegevens : Het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
Verzamelen van persoonsgegevens : Het verkrijgen van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

 

: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen, of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gebruiker

 

: Enig persoon die, onder gezag van de verantwoordelijke, gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

Beheerder

 

: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor het beheer van de gegevensverwerking.
Betrokkene : Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Bewerker

 

: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Derde : Ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de gebruiker, of de bewerker.
Ontvanger : Degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.

Uitdrukkelijke toestemming

 

: Elke vrije, specifieke en op adequate informatie berustende wilsuiting van de betrokkene waarmee deze aanvaardt dat op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. Nu werknemers ten opzichte van werkgevers afhankelijk zijn gelden zware eisen aan het toestemmingsvereiste.
AP : Autoriteit Persoonsgegevens

Medewerker

 

: Degene die onder de verantwoordelijke is belast met de verwerking van persoonsgegevens. Een onderscheid wordt gemaakt tussen Medewerker A, die in de uitoefening van zijn/haar taken  geen medische gegevens verwerkt, en de medewerker B, die in de uitoefening van zijn/haar taken wel medische gegevens verwerkt.

Artikel 2              Reikwijdte, beheer en bewerking

2.1.  Dit reglement is van toepassing op elke al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door/namens de verantwoordelijke. De verantwoordelijke in de zin van dit reglement is WVM Bedrijfsartsen B.V., te Sittard (hierna: “WVM Bedrijfsartsen”).

2.2.  WVM Bedrijfsartsen garandeert dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de AVG, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO; voor zover van toepassing) en de toepasselijke gedragscodes en richtlijnen.

2.3 Dit reglement stelt regels voor de persoonsregistratie van WVM Bedrijfsartsen. De directie is houder van de registratie en beheert deze in overeenstemming met dit regle­ment.

2.4 De directie van WVM Bedrijfsartsen ziet toe op de goede werking van de registra­tie overeenkomstig dit reglement en in het vorige lid genoemde afspraken en is verant­woordelijk voor het goed functioneren van de persoonsre­gistratie.

2.5 De directie heeft ten aanzien van de registratie niet meer bevoegd­heden dan die, welke haar in dit reglement worden toe­gekend. Haar zeggenschap over de werking van de per­soons­regi­stratie en de verstrek­king van gegevens uit die registratie wordt beperkt door dit reglement.

2.6 De directie is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

2.7 De door de directie aangewezen beheerder is de heer R. Rutten (gecertificeerd bedrijfsarts).

2.8 Periodiek wordt een interne audit uitgevoerd met als hoofddoel het na gaan of alle medewerkers binnen WVM Bedrijfsartsen zich houden aan de privacy afspraken en het privacyreglement.

Artikel 3              Doel van de gegevensverwerking

3.1 Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van door de opdrachtgevers en cliënten verstrekte en door WVM Bedrijfsartsen zelf verzamelde gegevens ten behoeve van het rapporteren aan opdrachtgevers betreffende de re-integratie en verzuimbegeleiding van werknemers (op basis van de KNMG-code “gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie uit 2007”, integraal gezondheidsmanagement, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen, coachingstrajecten, trainingen en vaccinaties. Voorts vindt verwerking van persoonsgegevens plaats voor de financiële afhandeling van eerdergenoemde dienstverlening, voor de uitvoering van aanvullende contractuele afspraken met klanten en voor interne toetsing van de kwaliteit van de geleverde diensten.

3.2 In de persoonsregistratie worden geen persoonsgege­vens opge­nomen voor andere doeleinden dan hierboven aangege­ven. Het gebruik van opgenomen persoons­gege­vens vindt alleen plaats overeenkom­stig deze doelstel­ling.

3.3 Geregistreerde in de persoonsregistratie zijn uitsluitend cliënten ten aanzien van wie door een opdrachtgever aan WVM Bedrijfsartsen is gevraagd te adviseren over arbeids(on)geschiktheid en arbeidsmogelijkheden.

3.4 De registratie bevat ten hoogste de in bijlage A bij dit reglement genoemde gegevens.

 

Artikel 4              Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

4.1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in artikel 3, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

4.2. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een (arbeids-)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

4.3. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de in artikel 3 beschreven doeleinden en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

4.4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien één van de verwerkingsgronden uit de AVG van toepassing is.

4.5. De verantwoordelijke bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan de verantwoordelijke kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift de verantwoordelijke tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

Artikel 5               Werkwijze van persoonsregistratie

5.1  De werkwijze:

a. de medewerkers van klanten worden opgenomen in het digitale verzuimsysteem.
b. de bedrijfsarts legt de onderzoeksgegevens, de beschouwing en de conclusie vast het digitale verzuimsysteem (medisch gedeelte).
c. de werkgever of casemanager krijgt een leken gedeelte te zien. Hierin staan geen medische termen.medische termen worden opgenomen in het afgeschermde medische dossier. Dit is uitsluitend inzichtelijk voor de bedrijfsarts en zijn assistenten.
d. medische termen worden opgenomen in het afgeschermde medische dossier. Dit is uitsluitend  inzichtelijk voor de bedrijfsarts en zijn assistenten. 

5.2   De directie stelt, in overleg met de beheerder, beveili­gingsvoorschriften voor de per­soonsre­gistra­tie op.

 

Artikel 6              Opgenomen gegevens

6.1.  Alle medewerkers mogen gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is in de uitoefening van hun taken. Dit betreft in ieder geval de volgende gegevens:

 • De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is;
 • De verwachte duur van het verzuim;
 • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie van betrokkene moet treffen.

6.2 De bedrijfsarts is tevens als verantwoordelijke aan te merken. Voor zover een medewerker taken gedelegeerd krijgt van de bedrijfsarts, mag de medewerker persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van deze taken. Deze medewerker  wordt aangemerkt als Medewerker B (de zogenaamde ‘taak-delegatie’). De bedrijfsarts heeft op basis van de wet (waaronder de Wet BIG, en de WBGO, voor zover van toepassing) en toepasselijke gedragscodes een vergaande geheimhoudingsverplichting, met strenge privacy waarborgen. De Medewerker B heeft, voor zover hij/zij door de bedrijfsarts gedelegeerde werkzaamheden verricht, een afgeleide strenge geheimhoudingsplicht, welke tevens is vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring.

6.3 Door de personen genoemd in artikel 6.2. kunnen, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, in ieder geval de gegevens uit bijlage A inzien.

6.4 Indien de bedrijfsarts wordt opgevolgd door een andere bedrijfsarts kan hij/zij persoonsgegevens verwerken indien de betrokkene hiertegen geen bezwaar heeft.

 

Artikel 7               Digitale toegang tot persoonsgegevens

7.1 Het raadplegen van gegevens is aan te merken als een verwerking in de zin van de AVG. Het bovenstaande is dan ook van toepassing.

7.2. WVM Bedrijfsartsen maakt gebruik van verzuimsysteem: Verzuimapplicatie. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van het verzuimsysteem, waarover zij voor een goede uitoefening van hun taken moeten beschikken.

7.3. De beheerder en degenen, die in het kader van een door de verantwoordelijke of gebruiker   gegeven opdracht werken, hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, voor zover dit voor het gebruik en de bewerking van de gegevens noodzakelijk is, en zij hiertoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

7.4 In een autorisatiematrix wordt aangegeven welke personen binnen de organisatie van de houder toegang tot de gegevens hebben. Daarbij is tevens aangegeven tot welke gegevens de betreffende persoon toegang heeft en welke bevoegdheden hij/zij met betrekking tot deze gegevens heeft.

7.5  Een ieder die toegang heeft tot de registratie heeft een geheim­houdingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen. Voor deze geheimhouding wordt een schriftelijke verklaring ondertekend.

 

Artikel 8              Verstrekking van persoonsgegevens

8.1.  Met inachtneming van het bij of krachtens de AVG en de regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers van het AP (“De zieke werknemer en privacy”, februari 2008) bepaalde worden persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene verstrekt aan:

               Opdrachtgevers : Terugkoppeling vanuit de spreekuren. In de terugkoppeling staan geen medische gegevens en termen. Er wordt uitsluitend gerapporteerd in mogelijkheden en beperkingen.
               UWV : De arbodienst of de bedrijfsarts is verplicht om op verzoek díe gegevens te verstrekken aan het UWV, die noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van het UWV. Gezien de privacybescherming van de werknemer en het op de bedrijfsarts rustend medisch beroepsgeheim mag een bedrijfsarts slechts de (strikt) noodzakelijke “medische gegevens” verstrekken betreffende de zieke werknemer.
      Preventief Medisch Onderzoek : Uitsluitend de managementrapportage.
               Arbeidsomstandighedenspreekuur : De werkgever wordt niet op de hoogte gesteld als een medewerker het arbeidsomstandighedenspreekuur bezoekt. Ook de naam wordt niet op een factuur vermeld.

Artikel 9              Informatieverstrekking aan betrokkene

9.1. Indien bij de betrokkene persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor         het moment van verkrijging de betrokkene mede:

 • zijn identiteit;
 • de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

9.2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de       gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt     gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

 

Artikel 10             Recht op inzage en afschrift van opgenomen

                                   persoonsgegevens

10.1 Een ieder omtrent wie gegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen kan op zijn verzoek van die gegevens ken­nis ne­men.

10.2 Een verzoek tot kennisneming wordt schriftelijk ingediend bij de directie van WVM Bedrijfsartsen.

10.3 Het verzoek tot kennisneming wordt binnen een maand na ont­vangst van het verzoek afgehandeld.

10.4 De gevraagde kennisneming wordt met de nodige toelichting aan de verzoek(st)er in persoon verleend, door het tonen van de op deze persoon betrekking hebbende gegevens. De verzoeker dient zich deugdelijk te legitimeren.

10.5 Kennisneming houdt in het recht op geprinte documenten van de betref­fende gegevens.

10.6 Een verzoek tot kennisneming of afgifte van kopieën kan worden geweigerd als aan het gestelde in lid 4 niet genoegzaam voldaan is.

10.7 Kennisneming of afgifte van print documenten kan eveneens worden geweigerd indien gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, WVM Bedrijfsartsen daaronder begrepen, dit noodzakelijk maken. Een weigering van inzage is met redenen omkleed.

10.8 Inzage is kosteloos, op verzoek wordt het privacyreglement toegestuurd via e-mail. Op onze website staat vermeld dat privacyreglement vrij opvraagbaar is.

10.9 Inzage kan ook plaats vinden door een schriftelijk daartoe gemachtigde vertrouwenspersoon van de geregistreerde.

Artikel 11              Recht op afscherming, aanvulling en correctie van 

                                   opgenomen persoonsgegevens

11.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

11.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie of afscherming van op hem betrekking hebbende  gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. De         betrokkene  kan middels een aanvulling zijn mening in het dossier laten opnemen.

11.3. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

11.4. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Artikel 12             Recht op vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

12.1 De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens. Indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indiener een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd.

12.2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering of vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

12.3. De verantwoordelijke verwijdert of vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 

Artikel 13             Recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens

13.1 Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 4.4, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

13.2 De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.

13.3 De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een kostenvergoeding  vragen   (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305). De vergoeding wordt teruggegeven in het geval het verzet gegrond wordt bevonden.

Artikel 14             Kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens

14.1  De verantwoordelijke maakt het volgende bekend aan de betrokkenen:

 • het bestaan van het bestand bevattende persoonsgegevens;
 • het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
 • het bestaan van dit reglement voor het beheer en verwerking van persoonsgegevens;
 • de wijze waarop van de inhoud van dit reglement kennis kan worden genomen.

 

Artikel 15             Klachten

15.1.  Indien een betrokkene of belanghebbende van mening is, dat de verantwoordelijke handelt in strijd met het bepaalde in dit reglement, kan bij de verantwoordelijke schriftelijk een met redenen omklede klacht worden ingediend.

15.2.  Ingediende klachten worden door de verantwoordelijke afgehandeld volgens de  klachtenprocedure van WVM Bedrijfsartsen.

 

Artikel 16             Bewaartermijnen

16.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften (o.a KNMG) hebben wij de bewaartijd van gegevens vastgelegd op 20 jaar. Wordt voor bepaalde gegevens een langere bewaar termijn noodzakelijk geacht op grond van ‘historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden’, dan        wordt deze vastgelegd in het betreffende dossier. Zie bijlage B voor een overzicht.

16.2 Indien de bewaartermijn van papieren dossiers is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.

 

Artikel 17             Beveiliging van gegevens

WVM Bedrijfsartsen heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Geautomatiseerde registraties zijn slechts toegankelijk via de uitsluitend bij de Gebruikers bekende autorisatiecodes en/of wachtwoorden.

Gelijke plicht rust op de Bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten die hij onder zich heeft. De Verantwoordelijke ziet er op toe dat de verwerker eveneens handelt dienovereenkomstig de voorschriften van de AVG.

 

Digitale gegevens Elektronische persoonsgegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Het hoogst mogelijke beveiligingsniveau wordt toegepast.
Papieren gegevens Daar waar er sprake is van persoonsgegevens op papier worden deze in afsluitbare kasten opgeborgen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de sleutel van deze kasten.
Spreekkamers

WVM Bedrijfsartsen hanteert bij het aanvaarden van een nieuwe opdracht in het kader van arbodienstverlening voorwaarden aan de situering en inrichting van de onderzoekskamer voor haar medewerkers. Op hoofdlijnen zijn deze: de ruimte kan vanaf de gang niet ingezien  worden, de muren zijn voldoende geïsoleerd zodat gesprekken in de  naaste ruimten niet hoorbaar zijn.

 

Artikel 18             Overdracht van persoonsgegevens

18.1.  Indien de bestanden worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, blijven de in dit reglement gestelde regels van toepassing.

18.2.  Overdracht van persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke zal slechts plaatsvinden       indien dat in overeenstemming is met de wet en nadere specifieke eisen gesteld door de AP.

Artikel 19             Huisvesting

19.1  WVM Bedrijfsartsen hanteert bij het aanvaarden van een nieuwe opdracht in het kader van arbodienstverlening voorwaarden aan de situering en inrichting van de onderzoekskamer voor haar medewerkers. Op hoofdlijnen zijn deze:

 • de ruimte kan vanaf de gang niet ingezien worden;
 • de muren zijn voldoende geïsoleerd zodat gesprekken in de naaste ruimten niet hoorbaar zijn.

 

Artikel 20            Interne instructies medewerkers WVM Bedrijfsartsen

20.1 Medewerkers van WVM Bedrijfsartsen mogen alleen gerichte informatie en advies aan de werkgever geven over:

 • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten);
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen, die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

20.2 Andere relevante (“medische”) gegevens mogen alleen worden verstrekt als de werknemer de    bedrijfsarts daartoe expliciet heeft gemachtigd.

20.3 Alle medewerkers van WVM Bedrijfsartsen tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsbeding,            waarin zij aangeven dat gegevens van cliënten en opdrachtgevers vertrouwelijk worden behandeld.

20.4 Binnen WVM Bedrijfsartsen werken bedrijfsartsen nauw samen met het medisch secretariaat en de                 verzuimcoördinator. Wat betreft geheimhouding werken zij onder “gedelegeerde taken”.

 

Artikel 21             Datalekken

Indien WVM Bedrijfsartsen geconfronteerd wordt met (het vermoeden) van een datalek, dan volgen wij de volgende procedure:

 • Elk vermoeden op een beveiligingsincident of een datalek wordt direct gemeld bij functionaris gegevensbescherming
 • De functionaris gegevensbescherming bepaalt in samenspraak met de Medisch adviseur of er sprake is van een datalek of een beveiligingsincident.
 • Indien er sprake is van een datalek bespreken ze wie de meest gerede partij is om een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.
 • De functionaris gegevensbescherming licht, in geval van een ernstig datalek, de betrokkene in over het datalek en de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De functionaris gegevensbescherming neemt het initiatief om een analyse te maken, om een zelfde soort datalek in de toekomst te voorkomen.

Artikel 22             Inwerkingtreding en looptijd

22.1 Behoudens wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang artikel 3 van toepassing is, met    inachtneming van artikel 16.

22.2 Dit reglement treedt in werking per 1 november 2019.

22.3 Wijzigingen van dit reglement worden met vermelding van de datum aangebracht door de    verantwoordelijke. De wijzigingen in dit reglement worden van kracht een maand na bekendmaking ervan.

BIJLAGEN

BIJLAGE A           Geregistreerde gegevens binnen het registratiesysteem

 

Binnen ons systeem worden onderstaande gegevens met betrekking tot personen geregistreerd.

Gegevensgroep                Gegevenselementen

Cliënt

 • personeelsnummer
 • Burger Service Nummer (alleen bij daadwerkelijk verzuim)
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoon
 • e-mail
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer(s)
 • beroep of functie
 • afdeling
 • afdelingsnummer
 • datum in dienst
 • soort dienstverband, percentage fte
 • WAO status, datum ingang en percentage
 • status arbeidsgehandicapt
 • datum ziek- en hersteld melding

Opdrachtgever

 • nummer opdrachtgever
 • aansluitnummer UWV
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • gegevens contactpersoon
 • debiteurnummer
 • oproeplocatie

Adviesgegevens

 • opdrachtnummer
 • Soort opdracht
 • adviesdatum
 • inhoud advies
 • rapportages van interventiebedrijven
 • Functionele Mogelijkhedenlijst

Medische gegevens

 • Actueel oordeel
 • UWV medische informatie
 • Medisch dossier

BIJLAGE B            Bewaartermijnen

Medische gegevens / Arbo gegevens*

Document / gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Re-integratie dossier

 2 jaar na einde dienstverband

 

Re-integratie dossier (eigen risicodragers ziektewet)

 5 jaar na einde dienstverband

 

 

Verzuim dossier (medisch)

 20 jaar

vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit)

art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGA-dossiers

 10 jaar na einde dienstverband

vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit)

 

Kankerverwekkende stoffen en processen, incl gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek en lijst van werknemers

 40 jaar

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Vinylchloridemonomeer, metingsgegevens / concentratiegegevens van bewakingssysteem

 3 jaar

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Vinylchloridemonomeer, gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek, lijst van werknemers

 40 jaar

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen

 40 jaar

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbest, register van blootstelling

 40 jaar

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Zandsteen

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Lood en loodwit

 

na blootstelling

art. 4.10c Arbeidsomstandighedenbesluit

Biologische agentia algemeen

 

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Biologische agentia indien infectueus

40 jaar

na blootstelling

Arbeidsomstandighedenbesluit

Document / gegevens

Maximale bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Radioactieve straling

mag bewaard worden tot 75e levensjaar

na blootstelling

art. 7.16, 7.17, 7.26, 7.38 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Resultaten aanstellingskeuring

half jaar

na keuring

leidraad aanstellingskeuringen