WVM Bedrijfsartsen

Preventie & Duurzame inzetbaarheid

WVM

Preventie & Duurzame inzetbaarheid

Uitval door ziekte kent vele oorzaken. Vaak kunnen we deze tijdig signaleren waardoor uitval voorkomen kan worden. WVM Bedrijfsartsen adviseert werkgevers en ondersteunt door maatwerkoplossingen te bieden. Ons uitganspunt is onze visie op ‘Positieve Gezondheid’. Naast aandacht voor de klachten, richten we ons vooral op de mens zelf en op de eigen veerkracht. Welke factoren maken het leven van ieder individu betekenisvol.

Dankzij onze laagdrempelige benadering en korte lijnen, kunnen we snel handelen.

WVM Bedrijfsartsen streeft naar integratie van ‘Positief gezond ondernemen’ binnen ieder bedrijf. Zo realiseren we duurzame inzetbaarheid, verhogen we de continuïteit, productiviteit, betrokkenheid en tevredenheid waardoor het verzuimpercentage daalt.

Dat doen we onder meer door de inzet van:

i

RI&E

u

PMO

s

Arbeidshygienist

Veiligheidsdeskundige

w

Open Spreekuur

Z

WPO

A&O deskundige

RI&E 

U streeft met uw organisatie en medewerkers naar een gezonde situatie waarbij zoveel mogelijk risico’s worden vermeden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s van een werkplek en biedt oplossingen. Kennis over alle risico’s biedt kansen voor een preventieve aanpak waardoor problemen worden voorkomen. 

We doen een nauwkeurig onderzoek naar veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting en -belastbaarheid van uw medewerkers. We geven advies en begeleiden de werkgever of preventiemedewerker bij de uitvoer van een RI&E, het toetsen ervan en het opstellen van een plan van aanpak (PVA).

PMO  

Het Preventief Medisch Onderzoek van WVM Bedrijfsartsen geeft u antwoord op vragen als; hoe gezond en vitaal is mijn organisatie, waar krijgen mijn medewerkers energie, of juist stress van? 

Door middel van een online vragenlijst en gerichte fysieke onderzoeken krijgen uw medewerkers zicht op hun psychische en fysieke gezondheid. Het PMO is meer dan een wettelijke verplichting. Uw medewerkers voelen zich extra gewaardeerd als u zich betrokken toont bij hun gezondheid. Zo creëert u de ideale basis voor een gezond functionerend bedrijf. 

Arbeidshygiënist 

Arbeidshygiëne richt zich op eventuele belastende factoren binnen uw bedrijf die tot ongezonde situaties kunnen leiden. De arbeidshygiënist van WVM Bedrijfsartsen onderzoekt werkplekken op schadelijke stoffen, infectiegevaar of een risicovolle kantooromgeving. U krijgt vervolgens advies over te nemen maatregelen waarmee de gezondheid van uw medewerkers wordt behouden.   

Veiligheidsdeskundige 

Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers veilig en gezond te laten werken. Om er zeker van te zijn, is er de Veiligheidsdeskundige van WVM Bedrijfsartsen. Zijn of haar pro-activiteit richt zich op het voorkomen en beheersen van risico’s vanuit een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving, ervaring en expertise.

Een Veiligheidskundige ondersteunt u onder andere bij Arbo procedures, voorlichting en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zoals:

  • Machineveiligheid
  • Werkplekonderzoek beeldschermwerk
  • Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Open spreekuur 

Een open spreekuur is voor medewerkers die problemen ervaren met hun gezondheid of met hun werk. Ook als er geen sprake is van verzuim. De bedrijfsarts biedt een luisterend oor en waar nodig of wenselijk, ondersteuning zodat werkverzuim kan worden voorkomen.  

De medewerker kan een vertrouwelijk gesprek met de bedrijfsarts aanvragen. Uit dit gesprek volgt een vertrouwelijk advies aan de werknemer dat alleen met zijn of haar toestemming gedeeld wordt met de werkgever.  

Medewerkers kunnen rechtstreeks met ons  contact opnemen voor het maken van een afspraak. 

WPO  

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht. Van een productieomgeving tot een kantoorafdeling. Daarvoor wordt de werkplek bezocht en beantwoordt de medewerker een kort vragenlijstje over zijn werkplek, werkgedrag en organisatie. De antwoorden geven ons een beeld van: 

  • De fysieke belasting en belastbaarheid 
  • De ergonomie van de werkplekinrichting 
  • Omgevingsfactoren als het klimaat, verlichting, geluid en trillingen 
  • De veiligheid 
  • Het werkgedrag, de organisatie, werkverhouding, de werkdruk/-stress en het voorkomen ervan  

A&O deskundige 

De taken van onze A&O-deskundige zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing van werkprocessen te onderzoeken. Van techniek of diensten tot werknemersstaken. Vanuit de zorg voor gezondheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid is het ook belangrijk om oog te hebben voor de mentale gezondheid van medewerkers. De zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting (PSA).  

De A&O-deskundige is opgeleid om zowel met een bedrijfskundige als een psychologische bril organisatievraagstukken te onderzoeken. Er wordt gekeken naar de organisatiecultuur en het gedrag van de medewerkers.