WVM Bedrijfsartsen

Interventies

WVM

Psychologische interventie

w

Coaching

Bedrijfsfysiotherapie

Mediation

+

Outplacementbegeleiding

Vertrouwenspersoon

l

Neuropsychologisch onderzoek

Mentaal belastbaarheidsonderzoek

t

Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Budgetbegeleiding

Spoor 2

Psychologische interventie 

Een gezonde organisatie is niet een bedrijf zonder zieke mensen, maar een organisatie die gezond omgaat met ziekte. Mentale gezondheid is daarbij cruciaal.  

Onze benadering richt zich zowel op een gezonde bedrijfspsychologie als op de psychische gezondheid van uw werknemer.  

De theorie van ‘Positieve Gezondheid’ is ons uitgangspunt waarbij mentaal welbevinden een belangrijke pijler vormt.  

Onze behandeltrajecten worden individueel bepaald met als doel om de werknemer weer zo snel mogelijk de regie over zijn/haar leven over te laten nemen. Werken geeft weer voldoening en uitval door ziekte wordt voorkomen of behoort tot het verleden.  

Coaching  

Een coaching traject via WVM Bedrijfsartsen is erop gericht om meer bewustwording te creëren in eigen handelen. Wat zijn je waarden en normen, je kwaliteiten en je valkuilen? Waarin voel jij je belemmerd en wat zijn motiverende overtuigingen?  Ineffectieve gedachten of overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat we het geloof in onszelf verliezen, niet lekker in ons vel zitten of de focus leggen op zaken die ons niet verder brengen of passief maken.  Onze coaching methodiek onderzoekt welke gedachten, overtuigingen, waarden, normen, kwaliteiten en valkuilen werkelijk bij je passen. Je wordt bewuster van je gedachten, overtuigingen, opvattingen en doelstellingen.  

We adviseren deze interventie voor medewerkers die vastzitten in patronen, bepaalde knelpunten ervaren in het werk of daarbuiten en ervoor open staan om deze vastgeroeste patronen te doorbreken. Ons coaching traject ondersteunt onder meer bij faalangst, succesangst, perfectionisme, grenzen bepalen, prestatiedrang, overcompensatie, controledrang, rampdenken, lage eigenwaarde en nog veel meer ineffectieve gedachtenpatronen.  

Ondersteuning bij loopbaan-  en organisatievraagstukken behoren ook tot onze diensten.  

Bedrijfsfysiotherapie 

Uw werknemers zijn een belangrijke en waardevolle schakel in het werkproces. De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt uw bedrijf bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid. Gezonde en fitte medewerkers hebben plezier in hun werk, zijn productiever en verzuimen minder. 

Terugkerende klachten of vertraagd herstel van klachten kunnen er toe leiden dat medewerkers hun eigen werk niet meer kunnen volhouden.
Onze bedrijfsfysiotherapeut analyseert de situatie op de werkplek en maakt op basis hiervan een plan. Er wordt een oplossingsgerichte aanpak geadviseerd waarin gekeken wordt naar mogelijkheden. We bekijken de situatie zowel vanuit het oogpunt van de medewerker als van de werkgever en werken vanuit onze eigen praktijk of op uw locatie.

Mediation 

Een oplopend conflict tussen collega’s kan soms leiden tot ziekteverzuim. Mediation is bedoeld om een conflict op te lossen. Hierbij wordt de keuze gemaakt voor een onafhankelijke bemiddelaar. Deze bemiddelaar (mediator) begeleidt partijen bij de gesprekken. Het doel is om tot een duurzame oplossing te komen waar partijen zich in kunnen vinden.

Een mediator neemt een neutrale positie in, oordeelt niet en stuurt partijen niet in hun keuze of mening. De mediator van WVM Bedrijfsartsen helpt zoeken naar de verbinding. De wijze waarop dat gebeurt, biedt inzicht in het effect van ieders persoonlijk gedrag. Deze inzichten dragen bij tot een duurzame en gewaardeerde oplossing.

Outplacementbegeleiding

Om uiteenlopende redenen kan er afscheid genomen worden van een werknemer. Ontslag of gedwongen afscheid, is voor niemand een prettige aangelegenheid.

Een outplacementbegeleiding biedt de werknemer waar een onderneming afscheid van neemt, perspectief op een nieuwe baan. Het verhoogt zelfs de kans op nieuw werk. Vaardigheden, ambities, capaciteit en persoonlijkheid worden gedurende het traject duidelijk in kaart gebracht. Outplacementbegeleiding biedt de juiste handvaten voor de volgende stap in de carrière van een werknemer.

  Vertrouwenspersoon

  Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Daar waar mensen samenkomen is er actie en gebeurt er van alles. Vaak prettige, maar soms ook minder fijne dingen zoals pestgedrag, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. Soms opgemerkt, vaak helaas ongemerkt of niet gemeld. Deze ongewenste omgangsvormen hebben een enorm effect op het slachtoffer (werknemer), de werksfeer en de werkgever.

  Onze vertrouwenspersoon helpt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Wanneer deze zich tóch voordoen, wordt de impact ervan tot een minimum beperkt.

  Een vertrouwenspersoon staat garant voor:

  • laagdrempeligheid
  • een luisterend, onbevooroordeeld oor waar het slachtoffer zich aan reflecteert
  • een coachende benadering op weg naar een oplossing
  • gevraagd en ongevraagd advies aan HR en directie

  Neuropsychologisch onderzoek

  Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt een aantal cognitieve functies in kaart gebracht. Deze functies kunnen beschadigd zijn als gevolg van een ongeluk met hersenletsel, als gevolg van een herseninfarct of door een hersenziekte.

  Door middel van een neuropsychologisch onderzoek brengt een neuropsycholoog bepaalde hersenfuncties in kaart. Hierbij gaat het voornamelijk om de zogenaamde cognitieve verbale- en non-verbale functies. Dat zijn functies die verwijzen naar onder meer: geheugen, leervermogen, ruimtelijk inzicht, werktempo, taal, concentratievermogen en reactiesnelheid.

  De meerwaarde van een NPO is dat het objectief is. Het onderzoek meet secuur de gesteldheid op specifieke hersengebieden van de werknemer. Deze noch de onderzoeker hebben invloed op de uitkomst van het onderzoek.

   Mentaal belastbaarheidsonderzoek

   De uitkomst van een mentaal belastbaarheidsonderzoek, toont aan hoe draagkracht en draaglast zich tot elkaar verhouden bij een werknemer. De betrouwbare antwoorden uit dit objectieve onderzoek, tonen hoe mogelijkheden en beperkingen van een werknemer zich tot de werkzaamheden verhouden.

   Uit de conclusies volgen adviezen over de mogelijkheden tot het al dan niet vergroten van de psychische belastbaarheid. Het zijn tevens adviezen met aanknopingspunten voor een re-integratietraject en/of het aanpassen van de functie. Een behandeladvies kan volgen.

   Wanneer een Mentaal Belastbaarheidsonderzoek?

   We adviseren een mentaal belastbaarheidsonderzoek bij onderstaande waarnemingen:

   • verzuim door psychische of vermoeidheidsklachten
   • suboptimaal presteren
   • vermeende (on)geschiktheid voor bepaalde functies
   • mogelijkheden voor terugkeer naar eigen werk

   Fysiek belastbaarheidsonderzoek

   Een fysiek belastbaarheidsonderzoek brengt in kaart hoe een werknemer omgaat met zijn of haar klachten. Er wordt onderzocht welke houdingen en bewegingen verbeterd kunnen worden op basis van de aanwezige kracht en conditie.

   Het (FBO) fysiek belastbaarheidsonderzoek meet de mogelijkheden en beperkingen van een werknemer. De zogenaamde statische houdingen en dynamische handelingen worden gemeten. Hoe gaat een persoon om met gezondheidsklachten in geval van een medische beperking? Bijvoorbeeld na een operatie, chronische aandoening of na een medisch traject.

   Het doel van een FBO is om de aard en ernst van de beperkingen vast te stellen.

   Budgetbegeleiding

   Onder budgetbegeleiding verstaan we een doelgerichte ondersteuning van een werknemer die we met raad en daad bijstaan. De werknemer ondergaat een leerproces dat leidt tot een goed inzicht in de persoonlijke inkomsten en uitgaven.

   Met de verkregen kennis, vaardigheden en inzichten is de werknemer in staat om zelfstandig:

   • een overzichtelijke administratie te voeren
   • het beschikbare budget duurzaam af te stemmen op de uitgaven, om toekomstige schulden te voorkomen

   Spoor 2

   In de Wet verbetering poortwachter staat omschreven tot welke acties werkgevers en werknemers bij langdurig verzuim, tijdens de eerste twee ziektejaren, over moeten gaan. Wordt een medewerker langdurig ziek, dan werkt u er samen aan om hem of haar weer gezond aan het werk te krijgen in een passende functie. Dit traject begint met spoor 1. Als blijkt dat het gewenste effect tijdens spoor 1 uitblijft, gaat men over op spoor 2.

   Wat houdt dit precies in?

   Het tweede spoor wordt op zijn vroegst ingezet na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid, als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk blijkt. Uw medewerker kan in dat geval niet meer terugkeren naar de oude werkplek en is ook niet inzetbaar op een andere functie binnen het bedrijf. Uw medewerker is mogelijk wel in staat om ander werk bij een ander bedrijf te vinden, zelfs binnen een andere sector.

   Het doel van een spoor 2 re-integratie, is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Met passend bedoelen we; een functie die goed aansluit en rekening houdt met eventuele beperkingen.

   Als de bedrijfsarts van mening is dat een dergelijke situatie van toepassing is, zal deze zowel de werkgever als de werknemer op de hoogte stellen. De mogelijkheden en beperkingen worden overzichtelijk gemaakt in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Bij een langdurig verzuim zal de bedrijfsarts voor het einde van het eerste ziektejaar adviseren tot de opmaak van een FML en de inzet een arbeidsdeskundig onderzoek.

   Het verslag van een arbeidsdeskundig onderzoek biedt vervolgens zicht op het reeds doorlopen traject van spoor 1 met de onderbouwing om over te gaan naar spoor 2. Op basis van dit advies wordt een re-integratiebureau ingeschakeld en start het 2e spoor traject.

   WVM Bedrijfsartsen beschikt over een uitgebreid netwerk aan vakkundige arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven, in de regio. Natuurlijk staat het u als werkgever vrij om gebruik te maken van uw eigen providerboog.