WVM Bedrijfsartsen

Algemene voorwaarden

WVM

Algemene Voorwaarden WVMconsult B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: WVMconsult B.V., statutair gevestigd te Sittard,zaakvoerende te 6135 KW Sittard, Mercator 1.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
 • Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen diensten te verrichten onder toepassing van de regeling. De overeenkomst en deze voorwaarden vormen samen een geheel.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden exclusief voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk bij aangaan van de overeenkomst is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. De overeenkomst wordt aangevuld, op volgorde van rang, door deze algemene voorwaarden, beroepsregels, -normen en handvesten zoals deze gelden voor de bedrijfsarts, alsmede nadere partij-afspraken zoals deze blijken uit correspondentie of e-mailverkeer.
 6. Indien nieuwe inzichten, normen of beroepsregels – al dan niet voortvloeiend uit de wet – bindend van kracht worden en indien door deze vernieuwingen strijd ontstaat met een bepaling in het contract of deze algemene voorwaarden danwel met gemaakte partijafspraken of gevestigde werkwijze, dan gelden deze nieuwe bindende bepalingen als substituut voor de desbetreffende bepaling of afspraak zonder dat de rechtsgeldigheid van de overeenkomst c.a. wordt aangetast.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden of gerelateerde documenten in het belang van compliance te actualiseren. De geldende documenten kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van opdrachtnemer.

 

Artikel 3 Offerte en overeenkomst

 1. Door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer expliciet instemt met de wijzigingen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Als offerte in de zin van deze algemene voorwaarden geldt een aangeboden overeenkomst van opdracht zo lang deze nog niet door opdrachtgever is ondertekend. Vrijblijvend verstrekte informatie over mogelijkheden en kosten voorafgaand daaraan geldt nimmer als offerte, tenzij expliciet anders vermeld door opdrachtnemer.
 6. De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen door beide partijen. In plaats van ondertekenen kan ook een eenduidige schriftelijke akkoordverklaring als ondertekening worden geaccepteerd.
 7. Indien de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen dan geldt het geheel aan aantoonbaar gemaakte afspraken in correspondentie en email als bewijs van het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De door de opdrachtnemer ingezette professionals zijn wat hun verrichtingen en dienstverlening betreft onderworpen aan de binnen hun eigen beroepsgroep geldende regels voor de regulering van de gezondheidszorg, zoals de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De bedrijfsarts eerbiedigt de professionele richtlijnen en onafhankelijkheid zoals deze onder meer zijn opgesteld door de NVAB in het professioneel statuut en het addendum voor de zelfstandige bedrijfsarts. De inhoud van dit addendum alsmede andere relevante richtlijnen en regelgeving vind u op onze website en wordt u op verzoek ter hand gesteld. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, steeds op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het kantoor van de opdrachtgever, danwel uit de vestigingsplaats van de opdrachtnemer of op een andere locatie voor zover overeengekomen.
 3. Indien de in de opdracht vermelde werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kunnen worden afgerond, is de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk, tenzij het niet tijdig kunnen afronden te wijten is aan de opdrachtgever. Als verwijtbaar aan opdrachtgever gelden in ieder geval, maar niet limitatief, het niet tijdig aanleveren van dossiers alsmede het niet bewaken van termijnen of het niet tijdig doen van meldingen voor zover deze binnen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever liggen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de opdrachtnemer in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Dit houdt ondermeer in:
  • dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende deovereengekomen tijd beschikbaar zijn;
  • dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;
  • dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft die deopdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht;
  • dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn
  • met passende voorzieningen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 11. De door opdrachtnemer ingeschakelde derden voeren hun werkzaamheden uit binnen de grenzen van de opdracht.
  De verrichtingen en dienstverlening door deze derden ten behoeve van de opdrachtgever zullen worden verricht in het kader van de opdracht en heeft nimmer ten doel dat tussen de opdrachtgever en de desbetreffende derde een dienstverband ontstaat.De opdrachtnemer is en blijft contractpartij met de opdrachtgever en staat separaat in een (contractuele) relatie met genoemde derden.
 12. De opdrachtnemer kan extra werkzaamheden (b.v. het inwinnen van medische informatie of het inschakelen van deskundigen) uitvoeren of doen uitvoeren indien:
  • deze werkzaamheden naar de mening van de opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;
  • de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is gesloten;
  • de opdrachtnemer onverwijld de opdrachtgever schriftelijke opgave doet over de aard en kosten daarvan;
  • een en ander plaatsvindt binnen de werking van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 • 13. Indien opdrachtgever constateert dat een spreekuurblok van 4 uur niet volgemaakt kan worden en dit blok wil annuleren, dient men dit minimaal 5 werkdagen van tevoren aan opdrachtnemer kenbaar te hebben gemaakt. Indien dit niet gebeurt, zal opdrachtnemer het blok in rekening brengen, conform het uurtarief van de professional.
 • 14. Indien opdrachtgever constateert dat een los spreekuur of een bepaald overlegmoment, zoals een SMT, niet kan doorgaan en dit spreekuur of overlegmoment wil annuleren, dient men dit minimaal 48 uur van tevoren aan opdrachtgever kenbaar te hebben gemaakt. Indien dit niet gebeurt, zal opdrachtnemer het spreekuur of overlegmoment in rekening brengen, conform het uurtarief van de professional.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. De verrichtingen en dienstverlening van bedrijfsartsen zijn niet integraal onderhevig aan omzetbelasting. Indien de overheid aan opdrachtnemer alsnog een heffingsplicht oplegt voor deze vorm van dienstverlening is opdrachtnemer gerechtigd deze kosten achteraf bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De verschuldigde honoraria en kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 6. De opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen. Een verhoging van de prijs en tarieven zal uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 7. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen vier weken na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden, zonder korting en/of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verlopen van de betalingstermijn.
 2. Indien betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Indien de opdrachtgever van mening is dat sprake is van onjuiste facturering, dient opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen na factuurdatum jegens opdrachtnemer schriftelijk bezwaar te maken, onder opgave van redenen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

 1. Klachten van opdrachtgever over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Indien er sprake is van klachten door of namens de personen die in uitvoering van de opdracht door of namens opdrachtnemer worden gezien dan geldt in afwijking van lid 1, 2 en 3 van dit artikel de klachtenprocedure die is gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Een klacht in de zin van de klachtenprocedure wordt door opdrachtnemer niet automatisch in behandeling genomen als een klacht in de zin van de voorgaande leden.

 

Artikel 10 Opzegging

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd dan geldt, tenzij anders overeengekomen, dat de overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode met periodieke verlenging, danwel voor onbepaalde tijd, dan geldt dat deze, indien van toepassing na de initiële contractsperiode, jaarlijks, tenminste één maand voor ommekomst van de ingangsdatum van de overeenkomst, door ieder van de partijen kan worden opgezegd.
 3. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden, per aangetekende brief waarbij de dag van aantekenen als datum van opzegging geldt.
 4. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van opzegging is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle openstaande declaraties. De rapportages en (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever, in de fase waarin deze werkzaamheden zich bevinden. Indien de overeenkomst noodzakelijk zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan (door opdrachtgever aan te wijzen) derden. Indien deze overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra werkzaamheden of kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Ieder der partijen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst ieder der partijen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, haar werknemers en medewerkers en alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het in de polis genoemde eigen risico. Op verzoek wordt aan opdrachtgever een kopie van de relevante polisbescheiden overlegd.
 1. Indien om welke reden dan ook, de verzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, en de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade toch vast is komen te staan, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het totaal aan facturen gedurende een periode van 3 maanden, voorafgaand aan de datum van de schadeclaim.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van opdrachtgever indien de schade is veroorzaakt door of vanwege de opdrachtgever omdat deze onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, informatie niet tijdig heeft verstrekt danwel (wettelijke) termijnen heeft laten verlopen. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de bewaking van alle (wettelijke) termijnen. Binnen het kader van de afgesproken dienstverlening vormt het bewaken of veiligstellen van termijnen geen onderdeel van de opdracht tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schadeclaims van derden die uit een situatie als in de eerste volzin beschreven voortvloeien.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De voor of namens de opdrachtnemer werkzame artsen zijn onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim. Voor alle andere bij de opdrachtnemer werkzame personen is het afgeleid medisch beroepsgeheim van toepassing. De opdrachtnemer zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtnemer heeft een privacy-statement opgesteld, waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de juridische aspecten van de verwerking van, al dan niet medische, persoonsgegevens, zoals dat bij werkzaamheden ten gevolge van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan geschieden. Opdrachtgever verklaart van dit privacy-statement kennis te hebben genomen. De actuele inhoud van dit privacy statement, die via de website van opdrachtnemer is te raadplegen en aan opdrachtgever desgevraagd ter hand wordt gesteld, maakt deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is enkel het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Limburg, zittingslocatie Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Opdrachtnemer heeft echter ook het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel met behulp van mediation.